Algemene Voorwaarden

Laatst gewijzigd op 02-11-2019

 
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen met een hoofdletter de betekenis zoals hierna omschreven. Alle hierna gedefinieerde woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa.

“AFM”: de Autoriteit Financiële Markten.

“Algemene Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden.

“Artikel”: een artikel uit deze Algemene Voorwaarden.

“Cookieverklaring”: De cookieverklaring van VastgoedInvesteren, zoals gepubliceerd op de Website.

“Cybercrime”: criminaliteit op of via het internet, bijvoorbeeld digitale fraude, hacken, illegaal downloaden en andere criminele activiteiten waarbij gebruikgemaakt wordt van internet.

“Gebruiker”: een ingezetene van Nederland van 18 jaar of ouder, met een bankrekening in Nederland, die een Gebruikersaccount heeft aangemaakt.

“Gebruikersaccount”: het na Registratie door een Gebruiker aangemaakte profiel op de Website. Middels zijn geldige Gebruikersaccount kan een Gebruiker een Inschrijving op een Propositie doen.

“Inschrijvingsperiode”: De periode gedurende welke Gebruikers een Inschrijving kunnen doen op een Propositie.

“Inschrijver”: een Gebruiker die een Inschrijving heeft gedaan op een Propositie.

“Inschrijving”: een toezegging van een Gebruiker om onder de voorwaarden van de betreffende Propositie geld te investeren in een Propositie.

“Kwaliteitsrekening”: de in artikel 25 van de Wet op het Notarisambt bedoelde bijzondere rekening ten name van de Notaris, welke rekening wordt aangehouden bij Rabobank N.V. onder nummer NL25RABO0328988588 ten name van Horst & Van de Graaff Notarissen.

“Notaris”: mr. F.L.M. van de Graaff, notaris te Hilversum, verbonden aan Horst & Van de Graaff Notarissen met adres Bothalaan 1, 1217 JP Hilversum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32141564, dan wel diens waarnemer of een andere notaris verbonden aan Horst & Van de Graaff Notarissen.

“Partijen”: VastgoedInvesteren en de Gebruiker.

“Privacyverklaring”: De privacyverklaring van VastgoedInvesteren, zoals gepubliceerd op de Website.

“Propositie”: een aanbieding van een Propositiehouder op de Website, waarop Gebruikers een Inschrijving kunnen doen. De Propositie staat beschreven op een voor de betreffende Propositie specifiek aangemaakte pagina (propositiedetailpagina) van de Website en bestaat tenminste uit de door het Propositiehouder en/of haar adviseurs opgesteld informatie memorandum met daarin de details en voorwaarden waaronder de aanbieding wordt gedaan (bijvoorbeeld Obligatievoorwaarden).

“Propositiehouder”: de aanbieder van een Propositie op de Website.

“Propositiehouderovereenkomst”: de schriftelijke overeenkomst tussen VastgoedInvesteren en een Propositiehouder, waarin onder meer wordt bepaald onder welke voorwaarden de Propositie op de Website mag worden aangeboden.

“Registratie”: het door een bezoeker van de Website opgeven van de door VastgoedInvesteren gevraagde gegevens om een Gebruikersaccount aan te maken. Om een geldig Gebruikersaccount te verkrijgen is Registratie verplicht.

“VastgoedInvesteren”: handelsnaam van de besloten vennootschap Crowdinvesting B.V., kantoorhoudende aan de Keizersgracht 125-127, 1015 CJ te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58407529.

“Website”: de website www.VastgoedInvesteren.nl met (‘execution-only’) orderdoorgifte- en betaalfunctionaliteit.

“Wft”: Wet op het financieel toezicht.

“Wwft”: Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.

 

Artikel 2 - Toepassingsgebied en aanvaarding

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, aanbiedingen en services van VastgoedInvesteren alsmede op alle gebruik van de Website.
 2. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden verklaart de Gebruiker hieraan gebonden te zijn. Partijen verklaren de toepassing van enige andere (algemene) voorwaarden nadrukkelijk van de hand.
 3. VastgoedInvesteren is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden zonder voorafgaand overleg te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden zijn geldig nadat zij op de Website zijn gepubliceerd. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden is te allen tijde vrijelijk beschikbaar op de Website
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing

 

Artikel 3 - Dienstverlening en verplichtingen VastgoedInvesteren.nl

 1. VastgoedInvesteren.nl biedt via de Website een platform aan waarop (i) Propositiehouders een Propositie kunnen aanbieden aan Gebruikers, en (ii) Gebruikers online een Inschrijving kunnen doen op Proposities (order plaatsen). De hiervoor benodigde functionaliteit is in de Website geïntegreerd.
 2. De dienstverlening van VastgoedInvesteren aan de Gebruiker bestaat uit en beperkt zich tot:
  1. Het aan de Gebruiker toegang verlenen tot de Website de hierin geïntegreerde functionaliteit;
  2. Het waar nodig verlenen van technische ondersteuning aan Gebruikers bij gebruik van de functionaliteit van de Website.
 3. Nadrukkelijk worden de volgende prestaties uitgesloten van de dienstverlening door VastgoedInvesteren:
  1. Het toelichten van de inhoud van een Propositie aan Gebruikers en/of het beantwoorden van specifieke inhoudelijke vragen van Gebruikers over een Propositie;
  2. Het verlenen van (beleggings)advies aan Gebruikers in het algemeen en/of specifiek met betrekking tot een Inschrijving in een Propositie;
  3. Het actief bemiddelen of onderhandelen namens Gebruikers met Propositiehouders, of vice versa, teneinde Inschrijvingen tot stand te laten komen;
  4. Het beheren van de door Gebruikers gestorte gelden ten behoeve van een Inschrijving;
  5. Het effectueren van de in de Propositie beschreven transactie (waaronder het opnemen van de Inschrijvers in een obligatie- of aandeelhoudersregister).
 4. De in dit Artikel omschreven dienstverlening van VastgoedInvesteren kwalificeert als het verlenen van een (‘execution only’) beleggingsdienst, zoals bedoeld in artikel 1:1 Wft. Op grond van artikel 2:96 Wft dient VastgoedInvesteren over een vergunning van de AFM te beschikken om deze activiteiten te mogen verrichten. Een dergelijke vergunning is door de AFM verstrekt op 12 december 2013 en op haar website gepubliceerd http://www.afm.nl/nl/professionals/registers/alle-huidige-registers.aspx.
 5. VastgoedInvesteren hanteert een aantal objectieve criteria bij het toelaten van Proposities op de Website. Deze zijn erop gericht om niet-passende Proposities (o.a. niet duurzame Proposities of Proposities waarvan redelijkerwijs vermoed kan worden dat deze verhoogd risico op criminele activiteiten met zich mee dragen) van de Website te weren.
Er is echter geen sprake van een inhoudelijk onderzoek (due dilligence) of commerciële selectie van Proposities die vertoond worden op de Website.
 6. VastgoedInvesteren behoudt zich het recht voor om Inschrijvers voor gebruik van de orderdoorgifte- en betaalfunctionaliteit van de Website om een Inschrijving in een Propositie te doen transactiekosten (inclusief BTW) in rekening te brengen. Deze zullen altijd duidelijk vermeld staan en aan de Inschrijver voorgerekend worden voordat deze tot een Inschrijving over gaat.
 7. VastgoedInvesteren classificeert Inschrijvers als niet-professionele beleggers en behandelt Inschrijvers dienovereenkomstig. Dit doet zijn vanuit een wenst tot zorgvuldigheid richting Inschrijvers. Zo dient bijvoorbeeld een Inschrijver bij iedere Inschrijving een passendheidstoets te doorlopen.

 

Artikel 4 - Intellectueel eigendom

 1. VastgoedInvesteren is eigenaar van de Website. Alle intellectuele eigendomsrechten in verband met en/of voortvloeiende uit de Website, met uitzondering ten aanzien van de gegevens en informatie die met betrekking tot de Proposities zijn geplaatst, waaronder, maar niet beperkt tot het auteursrecht, het merkenrecht en het databankenrecht, berusten uitsluitend en volledig bij VastgoedInvesteren.
 2. Het is Gebruikers niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van VastgoedInvesteren gegevens op de Website te verveelvoudigen of openbaar te maken.
 3. Het verzamelen, verwerken, kopiëren, verspreiden, hergebruiken en ander gebruik van (gedeelten van) de Website (met inbegrip van persoonlijke gegevens van Gebruikers en de op de Website getoonde informatie, teksten en beeld) is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van VastgoedInvesteren.

 

Artikel 5 - Verplichtingen gebruiker, gebruikersaccount

 1. Om een Inschrijving te kunnen doen op een Propositie middels de Website dient een Gebruiker een Gebruikersaccount aan te maken, hiervoor is Registratie verplicht. Na Registratie kan de Gebruiker een eigen Gebruikersaccount aanmaken met eigen, unieke gebruikersnaam en wachtwoord.
   
 2. Alle ingezetenen van Nederland, België en Duitsland van 18 jaar of ouder met een bankrekening in Nederland, België, of Duitsland kunnen een Gebruikersaccount aanmaken. Ingezetenen van de Verenigde Staten zijn nadrukkelijk uitgesloten van het, direct of indirect, (laten) aanmaken, aanhouden of beheren van een Gebruikersaccount.
 3. Iedere Gebruiker staat ervoor in dat hij bij het aanmaken van een Gebruikersaccount de juiste gegevens invult. De Gebruiker is hiertoe wettelijk verplicht.
 4. Gebruikers zijn slechts gerechtigd tot gebruik van de Website dat naar het oordeel van VastgoedInvesteren als normaal kwalificeert.
 5. Het is de Gebruikers niet toegestaan zich ongeautoriseerd toegang te verschaffen tot de Website of gebruik te maken van Website of methoden, software of andere handelingen uit te voeren, welke, direct of indirect, in enige vorm, schade aan of onderbreking van de werking van de Website tot gevolg zouden kunnen hebben.
 6. Gebruikers staan er nadrukkelijk voor in dat het verstrekte account niet, in welke vorm dan ook, bekend of beschikbaar wordt gemaakt aan derden. Een Gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor alle activiteiten die worden verricht middels zijn Gebruikersaccount.
 7. Gebruikers dienen de gegevens met betrekking tot hun eigen Gebruikersaccount als persoonlijk en vertrouwelijk te beschouwen en de nodige maatregelen te treffen om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te waarborgen.
 8. Het is Gebruikers nadrukkelijk niet toegestaan om zich toegang tot de Website te verschaffen middels Gebruikersaccounts van andere Gebruikers of de (technische) beschermingsmiddelen van de Website (trachten te) omzeilen of dit voor anderen te faciliteren.
 9. Indien een Gebruiker, ongeacht het in de voorgaande leden beschrevene, enig oneigenlijk gebruik of inbreuk op zijn Gebruikersaccount constateert, is de Gebruiker ertoe gehouden dit onmiddellijk aan VastgoedInvesteren door te geven middels melding via support@vastgoedinvesteren.nl.
 10. VastgoedInvesteren is gerechtigd om, zonder overleg met Gebruikers of Propositiehouders, op enig moment en zonder opgaaf van reden (i) Gebruikers de toegang tot de Website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen en (ii) een Inschrijving van een Gebruiker te annuleren indien er, naar het oordeel van VastgoedInvesteren, sprake is van handelingen die in strijd zijn met de wet of Algemene Voorwaarden van VastgoedInvesteren dan wel in enige vorm risicovol of schadelijk zouden kunnen zijn voor VastgoedInvesteren, andere Gebuiker(s) of Propositiehouder(s). VastgoedInvesteren is nimmer aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van een dergelijke handeling.
 11. Het Gebruikersaccount is in principe voor een onbepaalde tijd bruikbaar en kan door zowel VastgoedInvesteren als de Gebruiker op enig moment worden beëindigd.
 12. Beëindiging van het Gebruikersaccount laat onverlet verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren.

 

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

 1. VastgoedInvesteren biedt uitsluitend een platform waarop Gebruikers en Propositiehouders bij elkaar worden gebracht en faciliteert hiermee dat Gebruikers en Propositiehouders tot een Inschrijving in een aangeboden Propositie kunnen komen.
  VastgoedInvesteren plaatst zelf geen Proposities, is geen adviseur (in welke vorm dan ook) van Propositiehouders en is niet anders bij de Proposities betrokken dan in de hiervoor beschreven faciliterende (execution only) rol.
  Derhalve is VastgoedInvesteren uitsluitend jegens de Gebruiker verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en werking van de Website. VastgoedInvesteren is, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, uitsluitend aansprakelijk voor schade indien deze het gevolg is van opzet of grove schuld zijdens VastgoedInvesteren in de uitvoering van haar faciliterende rol.
 2. VastgoedInvesteren besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op de Website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. VastgoedInvesteren is – tenzij sprake is van opzet of grove schuld van haar zijde – nimmer aansprakelijk jegens Gebruikers:
  1. Voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de door andere partijen, bijvoorbeeld een Propositiehouder, aangeboden informatie;
  2. Voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet (zoals storingen of onderbrekingen, fouten, of vertraging);
  3. Voor schade als gevolg van Cybercrime;
  4. Voor schade die het gevolg is van nalatig of onrechtmatig handelen van derden, met inbegrip van Gebruikers.
 3. VastgoedInvesteren is gerechtigd het gebruik van de Website tijdelijk op te schorten in verband met onderhoud of wegens technische redenen. VastgoedInvesteren is nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit een dergelijke onderbreking.
 4. Propositiehouders zijn te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de aan een Propositie verbonden (verwijzingen naar) informatie en zij staan exclusief in voor het naleven van de door hen aangegane (terugbetalings-)verplichtingen aan investeerders. Een Inschrijver kan tegenover VastgoedInvesteren geen rechten ontlenen uit het feit dat een Propositie wordt aangeboden op de Website. VastgoedInvesteren is nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit ((onjuiste) informatie omtrent) een Propositie.
 5. VastgoedInvesteren doet geen eigen inhoudelijk onderzoek (due diligence) op de Proposities, geeft geen advies en velt geen oordeel over de risico’s of het potentiële rendement verbonden aan het doen van een Inschrijving of de kans van slagen van een Propositie. Informatie op de Website zal door Gebruikers dan ook niet als advies of oordeel geïnterpreteerd worden. De beslissing tot het doen van een Inschrijving is altijd volledig voor rekening en risico van de Inschrijver. VastgoedInvesteren is dan ook nimmer aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit een Inschrijving.
 6. Een eventuele aansprakelijkheid van VastgoedInvesteren is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de directe schade tot ten hoogste het bedrag wat VastgoedInvesteren als vergoeding heeft ontvangen bij het tot stand komen van de in de Propositie voorgestelde transactie. VastgoedInvesteren is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder in ieder geval begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, afgenomen goodwill, schade door bedrijfsstilstand, schade als gevolg van aanspraken van derden, verlies van gegevens en gevolgschade.
 7.  

 

Artikel 7 - Overmacht

 1. In geval van overmacht van VastgoedInvesteren worden dier prestaties opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. In geval van een overmachtstoestand heeft een Gebruiker geen enkel recht op enige (schade)vergoeding, ook niet indien VastgoedInvesteren als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht genieten.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van VastgoedInvesteren onafhankelijke omstandigheid, waardoor zij haar verplichtingen in redelijkheid niet meer kan nakomen, ongeacht of die omstandigheid te voorzien was. Tot die omstandigheden worden onder andere, maar niet uitsluitend, gerekend: maatregelen van een overheidsinstantie, onvoldoende personele bezetting bij ziekte, machinedefecten (computers inbegrepen), technische storingen en overmacht bij het verloren gaan van gegevens in de meest ruime zin van het woord.

 

Artikel 8 - Privacy en ‘cookies’

 1. VastgoedInvesteren verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens. VastgoedInvesteren neemt hierbij de relevante wettelijke bepalingen en de bepalingen uit de Privacyverklaring in acht.
 2. Teneinde Gebruikers een snellere en persoonlijkere gebruikservaring te bieden vraagt VastgoedInvesteren bezoekers toestemming om ‘cookies’ (kleine tekstbestanden die gebruiksinformatie van de bezoeker bewaren) te mogen plaatsen op de computer van de Gebruiker. VastgoedInvesteren neemt hierbij de relevante wettelijke bepalingen en de bepagingen uit de Cookieverklaring in acht.

 

Artikel 9 - Klachtenregeling

 1. Gebruikers kunnen klachten doorgegeven via het formulier op de Contact pagina op de Website of per e-mail via support@vastgoedinvesteren.nl.
 2. VastgoedInvesteren zal zich inspannen de klacht zo spoedig mogelijk af te handelen. Binnen vijf werkdagen zal VastgoedInvesteren in elk geval reageren per email en mee delen of en zo ja welke vervolgstappen zullen worden genomen.
 3. Als een klacht ziet op het door een Propositiehouder niet voldoen aan diens verplichtingen jegens een Inschrijver, zal VastgoedInvesteren de Propositiehouder hierop aanspreken voor zover VastgoedInvesteren dit, naar haar uitsluitende oordeel, noodzakelijk acht. VastgoedInvesteren is echter geenszins verantwoordelijk voor de verplichtingen van een Propositiehouder jegens een Inschrijver.

 

Artikel 10 - Overig

 1. Op de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 2. Voor vragen of opmerkingen kunt u rechtstreeks contact opnemen met VastgoedInvesteren. Dit kan per e-mail aan support@vastgoedinvesteren.nl. Additionele contact gegevens (waaronder postadres, telefoon, email formulier) en de klachtenprocedure zijn te vinden op de Contact pagina op de Website.

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u een pdf-versie van de algemene voorwaarden. Deze kunt u downloaden en opslaan.

PDFdocument  Algemene Voorwaarden

 

Hieronder vindt u de pdf-versies van alle voorgaande algemene voorwaarden. Deze kunt u eveneens downloaden en opslaan.

PDFdocument  Alg. Voorwaarden (geldig tot 09-05-2019)
PDFdocument  Alg. Voorwaarden (geldig tot 02-11-2019)

VastgoedInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

VastgoedInvesteren.nl
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
088-4321543

VastgoedInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.