Algemene Voorwaarden

Laatst gewijzigd op 09-10-2018

 
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen met een hoofdletter de betekenis zoals hierna omschreven. Alle hierna gedefinieerde woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa.

“AFM”: de Autoriteit Financiële Markten.

“Algemene Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden.

“Artikel”: een Artikel uit deze Algemene Voorwaarden.

“Begindatum Propositie”: de datum waarop de Propositie voor de eerste keer op de Website wordt aangeboden door de Propositiehouder.

“Cybercrime”: criminaliteit op of via het internet, bijvoorbeeld digitale fraude, hacken, illegaal downloaden en andere criminele activiteiten waarbij gebruikgemaakt wordt van internet.

“VastgoedInvesteren”: handelsnaam van de besloten vennootschap Crowdinvesting B.V., met adres Keizersgracht 127, 1015 CJ te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58407529.

“Gebruiker”: een ingezetene van Nederland van 18 jaar of ouder, met een bankrekening in Nederland die een Gebruikersaccount heeft aangemaakt. Ingezetenen van de Verenigde Staten zijn nadrukkelijk uitgesloten van het, direct of indirect, (laten) aanmaken, aanhouden of beheren van een Gebruikersaccount.

“Gebruikersaccount”: het na Registratie door een Gebruiker aangemaakte profiel op de Website. Middels zijn geldige Gebruikersaccount kan een Gebruiker een Investering in een Propositie doen.

“Inschrijvingsperiode”: de periode van 3 maanden, na de Begindatum Propositie gedurende welke de Propositiehouder de gelegenheid heeft om de Propositie te aan te bieden op de Website. Na schriftelijke goedkeuring van VastgoedInvesteren kan deze éénmalig verlengd worden.

“Investeerder”: een Gebruiker die een Investering heeft gedaan in een Propositie.

“Investering”: een vóór Einddatum Propositie gedane toezegging van een Gebruiker om in een Propositie te investeren.

“Investeringsovereenkomst”: een overeenkomst tussen een Propositiehouder en een Investeerder, waarin de Investeringsvoorwaarden zijn vastgelegd.

“Investeringsvoorwaarden”: de in de, bij de Propositie behorende, Investeringsovereenkomst vastgelegde voorwaarden waaronder een Investering tot stand komt.

“Kwaliteitsrekening”: de in artikel 25 van de Wet op het Notarisambt bedoelde bijzondere rekening ten name van de Notaris, welke rekening wordt aangehouden bij Rabobank N.V. onder nummer NL25RABO0328988588 ten name van Horst & Van de Graaff Notarissen.

“Notaris”: mr. F.L.M. van de Graaff, notaris te Hilversum, verbonden aan Horst & Van de Graaff Notarissen met adres Bothalaan 1, 1217 JP Hilversum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32141564, dan wel diens waarnemer of een andere notaris verbonden aan Horst & Van de Graaff Notarissen.

“Propositie”: een investeringsvoorstel welke door een Propositiehouder wordt aangeboden op de Website, en waarin Gebruikers een Investering kunnen doen. De Propositie bestaat uit de beschrijving op de Website beschikbaar gestelde propositiedetailpagina en door de Propositiehouder en/of haar adviseurs opgestelde documenten waaronder in ieder geval (i) een Investeringsovereenkomst waarin de Investeringsvoorwaarden zijn vermeld en (ii) een informatie memorandum waarin de belangrijkste details met betrekking tot de voorgestelde investering worden toegelicht.

“Propositiehouder”: een aanbieder van een Propositie op de Website.

“Propositiehouderovereenkomst”: de schriftelijke overeenkomst tussen VastgoedInvesteren en een Propositiehouder, waarin onder meer wordt bepaald onder welke voorwaarden de Propositie op de Website mag worden aangeboden.

“Registratie”: het door een bezoeker van de Website opgeven van de door VastgoedInvesteren gevraagde gegevens om een Gebruikersaccount aan te maken. Om een geldig Gebruikersaccount te verkrijgen is Registratie verplicht.

“Website”: de website van VastgoedInvesteren (www.Vastgoedinvesteren.nl) middels welke VastgoedInvesteren onder voorwaarden toegang tot het Investeringsplatform aanbiedt aan Gebruikers.

“Wft”: Wet op het financieel toezicht.

“Wwft”: Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.
 

Artikel 2 - Toepassingsgebied en aanvaarding

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Gebruikers.
   
 2. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden verklaart de Gebruiker zijn eigen algemene voorwaarden buiten toepassing, voor zover daarin – met betrekking tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald – sprake is van een conflict, tegenstrijdigheid of afwijking ten nadele van VastgoedInvesteren.

 

Artikel 3 - Wijziging Voorwaarden

 1. VastgoedInvesteren is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden zonder voorafgaand overleg te wijzigen of aan te vullen. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden is te allen tijde vrijelijk beschikbaar op de Website.

 

Artikel 4 - Intellectueel eigendom 

 1. Alle informatie op de Website van VastgoedInvesteren is beschermd door de toepasselijke rechten van intellectueel eigendom (waaronder, maar niet uitsluitend, het auteursrecht, het merkenrecht en het databankenrecht). VastgoedInvesteren is houder van deze rechten, met uitzondering van de rechten ten aanzien van de gegevens die met betrekking tot de Proposities zijn geplaatst.
   
 2. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van VastgoedInvesteren gegevens op de Website te verveelvoudigen of openbaar te maken.

 

Artikel 5 - Beschrijving van VastgoedInvesteren.nl

 1. VastgoedInvesteren.nl is een website waarop (i) Propositiehouders een Propositie kunnen aanbieden aan bezoekers van de website, en (ii) bezoekers online in de aangeboden Proposities kunnen investeren (order plaatsen). De hiervoor benodigde functionaliteit is in de website geïntegreerd.
   
 2. VastgoedInvesteren is gerechtigd de inhoud op of functionaliteit van de Website te allen tijde te wijzigen zonder daarover voorafgaande mededeling te doen.

 

Artikel 6 - Dienstverlening Vastgoedinvesteren

 1. VastgoedInvesteren is eigenaar van de Website.
   
 2. De dienstverlening van VastgoedInvesteren aan de Gebruiker bestaat uit en beperkt zich tot:
   
  1. het aan de Gebruiker toegang verschaffen tot de Website en de hierin geïntegreerde functionaliteit zoals beschreven in Artikel 5.1;
    
  2. het waar nodig verlenen van technische ondersteuning aan Gebruikers bij gebruik van de orderdoorgifte en betaalfunctionaliteit van de Website.
    
 3. Nadrukkelijk worden de volgende prestaties uitgesloten van de dienstverlening door VastgoedInvesteren:
   
  1. het in het algemeen toelichten van de inhoud van een Propositie aan Gebruikers of het beantwoorden van specifieke inhoudelijke vragen van Gebruikers over een Propositie;
    
  2. het verlenen van (beleggings)advies aan Gebruikers in het algemeen en/of specifiek met betrekking tot een investering in een Propositie;
    
  3. het bemiddelen namens de Gebruiker met een Propositiehouder teneinde een investeringsovereenkomst af te sluiten;
    
  4. het beheren van de door Gebruikers gestorte gelden;
    
  5. het effectueren van de in de Investeringsovereenkomst voorgestelde transactie (waaronder het inschrijven van de Investeerders in een obligatie- of aandeelhoudersregister).
    
 4. De in 6.2 omschreven dienstverlening door VastgoedInvesteren kwalificeert als het verlenen van een (‘execution only’) beleggingsdienst, zoals bedoeld in artikel 1:1 Wft. Op grond van artikel 2:96 Wft dient VastgoedInvesteren over een vergunning van de AFM te beschikken om deze activiteiten te mogen verrichten. Een dergelijke vergunning is door de AFM verstrekt op 12 december 2013 en op haar website gepubliceerd http://www.afm.nl/nl/professionals/registers/alle-huidige-registers.aspx.
   
 5. VastgoedInvesteren hanteert een aantal objectieve criteria bij het toelaten van Proposities op de Website. Deze zijn erop gericht om niet-passende Proposities (o.a. Proposities waarvan redelijkerwijs vermoed kan worden dat deze verhoogd risico op criminele activiteiten met zich mee dragen) van de Website te weren. Er is echter geen sprake van een commerciële selectie.
   
 6. VastgoedInvesteren behoudt zich het recht voor om Investeerders voor gebruik van de orderdoorgifte- en betaalfunctionaliteit van de Website om een Investering in een Propositie te doen transactiekosten in rekening te brengen. Deze zullen altijd duidelijk vermeld staan en aan de Investeerder voorgerekend worden voordat de Investeerder tot investeren over kan gaan.

 

Artikel 7 - Regels voor gebruik van de Website

 1. Gebruikers zijn slechts gerechtigd tot normaal gebruik van de Website naar het oordeel van VastgoedInvesteren.
   
 2. Het is Gebruikers niet toegestaan zich ongeautoriseerd toegang te verschaffen tot de Website of gebruik maken van de Website of methoden, software of andere handelingen uit te voeren, welke, direct of indirect, in enige vorm, schade aan of onderbreking van de werking van de Website tot gevolg zouden kunnen hebben.
   
 3. VastgoedInvesteren is gerechtigd om Gebruikers de toegang tot de Website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, indien er naar het oordeel van VastgoedInvesteren sprake is van handelingen die in strijd zijn met de wet of Algemene Voorwaarden van VastgoedInvesteren dan wel in enige vorm, schadelijk zouden kunnen zijn voor VastgoedInvesteren. VastgoedInvesteren is nimmer aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van ontzegging van de toegang tot de Website.
   
 4. Het verzamelen, verwerken, kopiëren, verspreiden, hergebruiken e.d. van (gedeelten van) de Website (met inbegrip van persoonlijke gegevens van Gebruikers) is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van VastgoedInvesteren.

 

Artikel 8 - Gebruikersaccount

 1. Om een Investering te kunnen doen in een Propositie op de Website dient een bezoeker een Gebruikersaccount aan te maken, hiervoor is Registratie verplicht. Na Registratie kan de bezoeker een eigen Gebruikersaccount aan met eigen, unieke gebruikersnaam en wachtwoord.
   
 2. Alle ingezetenen van Nederland van 18 jaar of ouder met een bankrekening in Nederland kunnen een Gebruikersaccount aanmaken. Ingezetenen van de Verenigde Staten zijn nadrukkelijk uitgesloten van het, direct of indirect, (laten) aanmaken, aanhouden of beheren van een Gebruikersaccount.
   
 3. Bij het aanmaken van een Gebruikersaccount is de Gebruiker wettelijk verplicht de juiste gegevens in te vullen.
   
 4. Gebruikers staan er nadrukkelijk voor in dat het verstrekte account niet, in welke vorm dan ook, bekend of beschikbaar wordt gemaakt aan derden. Een Gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor alle activiteiten die worden verricht middels zijn Gebruikersaccount.
   
 5. Gebruikers dienen de gegevens met betrekking tot hun eigen Gebruikersaccount als persoonlijk en vertrouwelijk te beschouwen en de nodige maatregelen te treffen om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te waarborgen.
   
 6. Het is Gebruikers nadrukkelijk niet toegestaan om zich toegang tot de Website te verschaffen middels Gebruikersaccounts van andere Gebruikers of de (technische) beschermingsmiddelen van de Website (trachten te) omzeilen of dit voor anderen te faciliteren.
   
 7. Het Gebruikersaccount heeft in principe een onbepaalde levensduur en kan door zowel VastgoedInvesteren als de Gebruiker op enig moment, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand worden beëindigd. Het Gebruikersaccount kan in de volgende gevallen zonder opzegtermijn worden beëindigd:
   
  1. Door zowel VastgoedInvesteren als de Gebruiker indien de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling of schuldsanering overeenkomstig de wet wordt verleend.
    
  2. Door zowel VastgoedInvesteren als de Gebruiker indien de andere partij een of meerdere verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden niet tijdig of behoorlijk nakomt en na te zijn gesommeerd en een termijn van ten minste zeven dagen te hebben gekregen om zijn verplichting alsnog na te komen, in verzuim blijft.
    
 8. Beëindiging van het Gebruikersaccount laat onverlet verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren.

 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

 1. VastgoedInvesteren besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op de Website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. VastgoedInvesteren is – tenzij sprake is van opzet of grove schuld van haar zijde – niet aansprakelijk jegens Gebruikers:
   
  1. voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie;
    
  2. voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet (zoals storingen of onderbrekingen van, of fouten, of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door VastgoedInvesteren);
    
  3. voor schade als gevolg van Cybercrime, die veroorzaakt is door ernstige nalatigheid van de Gebruiker.
    
 2. Propositiehouders zijn te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de aan een Propositie verbonden (verwijzingen naar) informatie en zij staan in voor het naleven van de in de Investeringsovereenkomst vastgelegde Investeringsvoorwaarden. Een Investeerder kan tegenover VastgoedInvesteren geen rechten ontlenen uit het feit dat een Propositie wordt aangeboden op de Website.
   
 3. VastgoedInvesteren geeft geen advies en velt geen oordeel over de risico’s of het potentiële rendement verbonden aan het doen van een Investering of de kans van slagen van een Propositie. Informatie op de Website zal door Gebruikers dan ook niet als advies of oordeel geïnterpreteerd worden. De beslissing tot het doen van een Investering is altijd volledig voor rekening en risico van de Investeerder.
   
 4. Een eventuele aansprakelijkheid van VastgoedInvesteren kan alleen direct verbonden zijn aan een op de Website aangeboden Propositie en te allen tijde beperkt tot vergoeding van de directe schade tot ten hoogste het bedrag wat VastgoedInvesteren als vergoeding heeft ontvangen bij het tot stand komen van de in de Propositie voorgestelde transactie. VastgoedInvesteren is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder in ieder geval begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, afgenomen goodwill, schade door bedrijfsstilstand, schade als gevolg van aanspraken van derden, verlies van gegevens en gevolgschade.

 

Artikel 10 - Privacy en ‘cookies’

 1. VastgoedInvesteren verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt gedaan in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), zoals nader omschreven in de via de Website beschikbare privacy policy. De privacy policy vormt een integraal onderdeel van de Algemene Voorwaarden. Door acceptatie van de Algemene Voorwaarden wordt de privacy policy eveneens geaccepteerd.
   
 2. De Notaris verwerkt in het kader van zijn dienstverlening persoonsgegevens. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt gedaan in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Ten behoeve van het uitvoeren van een wettelijk vereist cliëntenonderzoek door VastgoedInvesteren is de Notaris is gerechtigd uw persoonlijke informatie te delen met VastgoedInvesteren.
   
 3. Teneinde bezoekers van de Website een snellere en persoonlijkere gebruikservaring te bieden vraagt VastgoedInvesteren bezoekers toestemming om ‘cookies’ (kleine tekstbestanden die gebruiksinformatie van de bezoeker bewaren) te mogen plaatsen op de computer van de bezoeker.
   
 4. Cookies zijn middels de instellingen van alle gangbare webbrowsers uit te schakelen of te verwijderen. Hiervoor wordt verwezen naar de handleiding of help functie van de door de bezoeker gebruikte webbrowser.

 

Artikel 11 - Klachtenregeling

 1. Klachten kunnen via het formulier op de Contact pagina op de Website of per e-mail worden doorgegeven op support@Vastgoedinvesteren.nl.
   
 2. VastgoedInvesteren zal zich inspannen de klacht zo spoedig mogelijk af te handelen. Binnen vijf werkdagen zal VastgoedInvesteren in elk geval reageren per email en mee delen of en zo ja welke vervolgstappen zullen worden genomen.
   
 3. Als een klacht ziet op het door een Propositiehouder niet voldoen aan diens verplichtingen jegens een Investeerder, zal VastgoedInvesteren de Propositiehouder hierop aanspreken voor zover VastgoedInvesteren dit, naar haar uitsluitende oordeel, noodzakelijk acht. VastgoedInvesteren is echter geenszins verantwoordelijk voor de verplichtingen van een Propositiehouder jegens een Investeerder.

 

Artikel 12 - Overig

 1. Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden ongeldig of niet bindend wordt verklaard door een bevoegd rechterlijk of arbitraal college, laat dit de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverlet.
   
 2. Op de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
   
 3. Voor vragen of opmerkingen kunt u rechtstreeks contact opnemen met VastgoedInvesteren. Dit kan per mail aan support@Vastgoedinvesteren.nl. Additionele contact gegevens (waaronder post adres, telefoon, email formulier) en de klachtenprocedure zijn te vinden op de Contact pagina op de Website.

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u een pdf-versie van de algemene voorwaarden. Deze kunt u downloaden en opslaan.

PDFdocument  Algemene Voorwaarden

VastgoedInvesteren maakt gebruik van cookies VastgoedInvesteren gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Meer weten over deze cookies, klik hiernaast op “Meer informatie”. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van VastgoedInvesteren. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op “Cookie instellingen aanpassen”.

VastgoedInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

VastgoedInvesteren.nl
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
088-4321543

VastgoedInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.