AFM-vergunning VastgoedInvesteren.nl

Inleiding

De dienstverlening door Vastgoedinvesteren.nl (handelsnaam van Crowdinvesting B.V.) kwalificeert als het verlenen van een (‘execution only’) beleggingsdienst, zoals bedoeld in artikel 1:1 Wft. Op grond van artikel 2:96 Wft dient Vastgoedinvesteren.nl over een vergunning van de AFM als beleggingsonderneming te beschikken om deze activiteiten te mogen verrichten.

Een dergelijke vergunning is door de AFM verstrekt op 12 december 2013. Crowdinvesting B.V. is opgenomen in de registers van de AFM.

Als een van de weinige partijen in de ‘crowdfunding’ markt heeft Vastgoedinvesteren.nl ervoor gekozen om een vergunning aan te vragen, waardoor zij onder doorlopend toezicht staat van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). Vastgoedinvesteren.nl staat in voor een professionele en transparante dienstverlening.

Hieronder vindt u een aantal belangrijke kenmerken van het vergunningsregime.

 

Toetsing van personen en processen

De personen die bij VastgoedInvesteren.nl het dagelijks beleid bepalen (de directie) zijn voorafgaand aan de vergunningverlening getoetst op hun geschiktheid en betrouwbaarheid. Daarbij heeft de AFM onder meer gekeken naar ervaring, opleidingen, capaciteiten, CV-beoordelingen en referentiechecks.

Daarnaast zijn de activiteiten van VastgoedInvesteren.nl beoordeeld, onder meer op de gebieden van integriteit en beheersing van de bedrijfsvoering. Ook zijn onze governance structuren - zoals de administratieve organisatie en de interne controle - beoordeeld.

 

Zorgplicht

VastgoedInvesteren.nl heeft een duidelijke zorgplicht richting beleggers die van haar diensten gebruikmaken. Die plicht houdt onder meer in dat u bij het maken van een investeringsbeslissing de beschikking heeft over transparante, volledige, en juiste informatie wat betreft de aanbieding.

Wij vereisen daarom van uitgevende instellingen voor iedere aanbieding een toegankelijk en volledig informatiememorandum, waarin niet alleen de voordelen maar ook de risico's van het investeren in de aanbieding worden beschreven.

 

Kapitaalvereisten

Voor VastgoedInvesteren.nl gelden kapitaalvereisten, onder meer met betrekking tot het minimum aan eigen vermogen en de solvabiliteit. De Nederlandsche Bank houdt toezicht en verwacht van VastgoedInvesteren.nl dat zij solide en doeltreffende strategieën en procedures heeft waarmee zij doorlopend nagaat of, en ervoor zorgt dat, de hoogte van haar eigen vermogen aansluit op de omvang en de aard van haar huidige en mogelijk toekomstige risico's.

VastgoedInvesteren.nl dient een minimum aan eigen vermogen aan te houden en mag bijvoorbeeld geen negatief eigen vermogen hebben. Het eigen vermogen wordt ieder halfjaar, als onderdeel van een bredere rapportage, gecommuniceerd aan DNB.

 

Beleggerscompensatiestelsel

VastgoedInvesteren.nl is aangesloten bij het beleggerscompensatiestelsel (BCS). Deze regeling heeft tot doel om personen en kleine ondernemingen die, op grond van een beleggingsdienst, geld en/of financiële instrumenten (bijvoorbeeld effecten of opties) hebben toevertrouwd aan een vergunning houdende bank, beleggingsonderneming of financiële instelling, te compenseren indien de betreffende financiële onderneming niet in staat is om te voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit vorderingen die verband houden met die beleggingsdienst.

Het BCS garandeert een bedrag van maximaal 20.000 euro per persoon per instelling.

Ga voor een volledige uitleg over het BCS naar de BCS-pagina op de website van DNB.

VastgoedInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

VastgoedInvesteren
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

VastgoedInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.